Branches

Dharan Branch

Acharyaline, Shivapath, Dharan
Contact Person : Hem Kumari Rai
Phone: 9817763419

Bharatpur Branch

Hakim Chowk, Bharatpur, Chitwan
Contact Person : Bishal Thapa Magar
Phone: 9845883478

Pokhara Branch

Prithivi Chowk, Pokhara
Contact Person : Sonam Pakhrin Lama
Phone: 9819136244

Kohalpur Branch

Kohalpur, Banke
Contact Person : Kamala Devi Adhikari
Phone: 081-541763 / 9841150752